Obsah stránky

Ochrana přírody

Jihovýchodní část obce leží ve velkoplošném chráněném území „Chráněná krajinná oblast Beskydy“ (CHKOB). CHKOB byla založena 5.3.1973 a její rozloha podle zřizovacího výměru činí 1160 km2. V současnosti je tak největší CHKO v rámci celé ČR. Jedno z předních míst zaujímá i svou přibližně 71% lesnatostí.

Jediným maloplošným zvláště chráněným územím naší obce je „Přírodní památka Rákosina ve Stříteži nad Bečvou“, o které bylo pojednáno ve 3. části tohoto miniseriálu.
Mezi problémy ochrany přírody v naší obci patří např.: černé skládky, masový výskyt keře křídlatky v okolí Rožnovské Bečvy, regulace Rožnovské Bečvy atd.

V obci působí několik organizací zabývajících se přírodou. Mezi nejvýznamnější patří:

Českomoravská myslivecká jednota - Myslivecké sdružení Háje Střítež - myslivci významně zasahují do populací lovné zvěře, zejména savců (zajíc, srnec, jelen, prase divoké aj.). Zásahy se týkají jak vlastního lovu těchto zvířat, tak jejich chovu. Pomocí různých opatření zvyšují úživnost honitby, např. zakládáním políček pro zvěř a přikrmováním zvěře. Sdružení má v současnosti kolem 16 členů. Někteří členové působí jako lesní nebo myslivecká stráž.

Český zahrádkářský svaz - místní organizace sdružuje na 3 desítky místních občanů s aktivním zájmem zejména o pěstování ovoce, zeleniny a květin.

Český svaz včelařů - v obci působí na 20 aktivních včelařů sdružených v organizaci spolu s členy ze Zašové a Veselé. Počet včelstev však několikanásobně převyšuje počet členů organizace. 

Český rybářský svaz - náplní činnosti ČRS je péče o hospodářské druhy ryb v tocích a regulace rybolovu. Někteří rybáři se podílejí na úpravách drobných toků budováním splávků (prahů) a úkrytů pro ryby. V obci není samostatná místní organizace.

Český svaz ochránců přírody - na území obce aktivně působí několik základních organizací - jsou to zejména tyto ZO: ČSOP Rožnov p/R., ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP Orchidea Valašsko. Činnost jednotlivých organizací je velmi rozmanitá. Kromě praktické ochrany, monitoringu a výzkumu přírody se jejich členové věnují také práci s dětmi a mládeží, přednáškové a publikační činnosti, pořádaní exkurzí pro veřejnost, péči o kulturní památky, účastní se správních řízení atd. Z praktické činnosti ČSOP v obci lze uvést např. pravidelnou údržbu PP Rákosina, vyvěšování a údržbu několika desítek ptačích budek v obecních lesích (ptáci v nich hnízdící významně přispívají k biologické ochraně lesa), výsadbu rozptýlené zeleně a další drobné ochranářské zásahy (přemístění mraveniště u hřbitova, záchrana vzrostlých stromů v okolí Marétky, instalace umělé nory pro ledňáčka, hnízdních podložek pro čápy atd.). Bez aktivit členů ČSOP by nemohlo toto povídání o přírodě Stříteže vzniknout.

Výzkumem přírody v obci se zabývala a stále zabývá řada odborníků - ať již se jednalo o zoology, botaniky, hydrology, geology, meteorology.. nebo jen nadšené pozorovatele přírody, podařilo se získat řadu cenných poznatků. Mnohé byly zveřejněny v odborné literatuře. Souhrnné, podrobné komplexní zpracování těchto dat však dosud chybí. Nutno rovněž podotknout, že naše obec (až na výjimky) nikdy nebyla středem zájmu přírodovědců a jejich konkrétních studií. Přes celkově poměrně malé badatelské úsilí se ovšem podařilo zjistit mnoho dílčích i ucelených údajů, které mohly a mohou být dále prakticky využity.

V obci bylo v minulosti (dosud?) např. prováděno měření průtoků a vodních stavů na Marétce, měření srážek, řada občanů si zapisuje další zajímavé údaje o počasí. Ač se to zdá nepodstatné, i tyto údaje mají svou velkou hodnotu! Od roku 1996 je v obci prováděn systematický monitoring ptáků, dále jsou dobrovolníky sledovány zejména tyto skupiny organismů: orchideje, vážky, obojživelníci, plazi a další (zejména vzácné, ohrožené nebo nebezpečné - invazivní) skupiny. V rámci mapování a monitoringu živé i neživé přírody byl a je prováděn další průzkum jednotlivých složek životního prostředí.

Zde bych chtěl své pojednání o střítežské přírodě ukončit. Snažil jsem se v něm uvádět zejména dle mého názoru nejdůležitější a nejzajímavější informace. Omlouvám se, pokud jsem na něco zapomněl nebo uvedl něco nepřesně. Uvítám proto s povděkem jakékoliv připomínky a podněty, velmi zajímavé jsou poznatky pamětníků. Není v možnostech autora ani Střítežského zpravodaje zveřejnit informace zcela vyčerpávající. Ani to nebylo mým cílem. Chtěl jsem pouze upozornit na skryté krásy přírody, která je všude kolem nás..

Závěrem bych rád srdečně poděkoval všem, kdo mně poskytli své informace, a za prostor, který byl miniseriálu o střítežské přírodě velkoryse přidělen.

Jaroslav Koleček,
ZO ČSOP 76/08 Rožnov p/R.

Prohlášení o přístupnosti   |   Souhlas s použitím cookies   |   Ochrana osobních údajů   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.