Obec Střítež nad Bečvou

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Vidimace, legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Základní informace:
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Vidimace - kdokoli.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá!

Podmínky:
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.).

Legalizace se neprovede:

 1. je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 2. je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
 3. jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.


Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Vidimace se neprovede:

 1. je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
 2. je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 3. jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 4. jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
 5. je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 6. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvláštního  právního předpisu.

 

Kde a kdy můžete o vidimaci a legalizaci požádat :
Osobně na Obecním úřadě v úřední hodiny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou :
Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
Vidimace - žadatel předloží listinu z níž má být vidimace provedena .

Poplatky:
Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace – správní poplatek  činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí na místě v hotovosti.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje :

 1. zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
 2. vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy :

 1. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní osoba :   Eva Vaníčková, DiS., tel.: 571 634 224, 571 115 122

 

 

 

 

 

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Vývoz popelnic proběhne mimořádně již ve středu 27. září namísto obvyklého čtvrtku kdy je státní svátek. Děkujeme za pochopení

Oddíl postranní lišty

Patička stránky