Obsah stránky

Rostliny

Naše krajina prodělala v minulosti řadu rozsáhlých a mnohdy drastických změn. Ani květena Stříteže dnes již není taková, jaká bývala ještě v polovině minulého století. Podle vyprávění pamětníků se zejména na střítežských loukách v té době vyskytovaly rostliny, o nichž si dnes bohužel můžeme už nechat jen zdát… I dnes však při troše zájmu, pozornosti a taky štěstí můžeme některé výjimečné rostliny při procházce zdejší přírodou objevit.

Květena obce spadá do tzv. karpatského mezofytika - tj. oblasti s mírně teplým podnebím.

Začněme dřevinami. Na území obce se nachází desítky stromů, které zasluhují zvýšenou pozornost. Všichni si určitě vybavíme množství vzrostlých a mnohdy již poměrně starých lip tvořících dominanty řady míst naší obce (hřbitov, točna, lípy na dolním konci aj.). Za zmínku stojí také např. vzrostlý dub v sadě u Dobešů („Fojtů“). V okolí Rožnovské Bečvy rostou desítky starých vzrostlých topolů černých, z nichž zřejmě největší (solitérní strom v poli východně od silničního mostu) dosahoval obvodu kmene 660 cm a řadil se tak k největším v celém okrese. Před několika lety však jeho vnitřní část vyhořela a strom poté prakticky odumřel. V břehových porostech toku jsou vtroušeny také svým výskytem na Valašsku poměrně vzácné jilmy. I v obecních lesích můžeme najít (především vzrůstem) zajímavé stromy. Vynikají např. ojedinělé vzrostlé buky, ale i řada dalších. Význačným orientačním bodem, který však již roste v katastru Velké Lhoty, je vzrostlý solitérní javor babyka, po němž je celá lokalita („U Javora“) pojmenována. V blízkosti lesních potůčků vzácně roste drobný keř lýkovec jedovatý. Dříve zcela běžný jalovec obecný je dnes ve volné přírodě obce nezvěstný.

Z kvetoucích bylin naši pozornost na první pohled upoutá řada hojných lučních druhů (kohoutek luční, zvonky, kopretiny, ocúny,…). Z nich asi nejvíce dnes již vzácné a ohrožené, ale o to krásnější, rostliny vstavačovité, známější spíše jako orchideje. V květnu a červnu na loukách na horním konci a v Pasekách vykvétají nejčastější z nich - růžově kvetoucí vstavače mužské. Objeven byl i albín s bílými květy. Mnohem vzácnější jsou druhy s výraznějším, tmavším květenstvím a tmavěji skvrnitými listy - prstnatce Fuchsův a májový. V lesích rostou nenápadné, zeleně kvetoucí orchideje kruštík širolistý a bradáček vejčitý. Pouze 1 kvetoucí exemplář byl nalezen u bíle kvetoucí okrotice dlouholisté. Jen o málo početnější je vemeník dvoulistý. Typickým příkladem druhu, který v celém Valašsku zmizel mj. v důsledku změn zemědělského hospodaření na loukách v 50. letech 20. století, je švihlík krutiklas. Na tomto místě bych rád upozornil, že všechny naše orchideje jsou zákonem chráněné a pokusy o jejich přesazení do zahrádky jsou nelegální. Rostliny zde navíc velmi brzy vadnou. Ke své existenci totiž v půdě potřebují přítomnost druhově specifických hub, které jim dodávají některé nezbytné látky a které rostlina nalezne pouze v místě svého přirozeného růstu! Pouze na několika vlhčích loukách se v obci vyskytuje o prázdninách červeně kvetoucí mečík střechovitý. Místy hojnější je nápadný, většinou modře kvetoucí a místy pěstovaný, divoce rostoucí či zplanělý orlíček planý. K teplomilnějším druhům patří v obci vzácný zvonek broskvolistý. Pro svou výraznou chuť se při výrobě lihovin používala a mnohde ještě používá vzácná, na rybníčku na horním konci rostoucí, ale rovněž chráněná vachta trojlistá. K výrobě pomazánek jsou vhodné zase listy česneku medvědího kvetoucího na jaře místy v okolí Rožnovské Bečvy. Na loukách v okolí zahrad často rostou zplanělé druhy (bledule jarní, modře kvetoucí ladoňka, lilie zlatohlávek aj.). Pro úplnost uvádím ještě zjištěný výskyt dalších zajímavějších druhů: stulík žlutý, potočnice lékařská, samorostlík klasnatý, hruštička menší, hvězdnatec čemeřicový, dvouzubec nící, pcháč šedý, zvonek hadincový, vrbka rozmarýnolistá, kosatec žlutý, třtina pobřežní, zevar jednoduchý aj.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. invazní rostliny. Jsou to rostliny, které nepatří k u nás původně rostoucím druhům. Jsou agresivní, velmi rychle se šíří a dovedou za několik let vytlačit rostliny, které zde byly původní. Největším problémem je i v naší obci výskyt souvislých porostů křídlatek, které místy zcela ovládly břehy Rožnovské Bečvy a blízké okolí. Její likvidace je nutná, ale značně problematická a nákladná, ale s efektivním použitím vhodných herbicidů možná. Pouze místy rozšířená je netýkavka žláznatá, slunečnice hlíznatá (topinambur) aj. Druhem, který může být při kontaktu dokonce nebezpečný lidskému zdraví, je známý bolševník velkolepý, původem z oblasti Kavkazu. Jeho výskyt byl však v naší obci potvrzen naposledy kolem roku 1997.

Systematický průzkum hub, nižších rostlin, mechorostů ani kapraďorostů dosud v obci proveden nebyl. Kromě běžných dosud žádné vzácné druhy zjištěny nebyly.

Prohlášení o přístupnosti   |   Souhlas s použitím cookies   |   Ochrana osobních údajů   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.