Obsah stránky

Vodstvo

Hlavním tokem, protékajícím naší obcí, je Rožnovská Bečva. Řeka o délce 37,6 km pramení na severních svazích Vysoké v nadmořské výšce kolem 950 m n. m. Patří k nejrozkolísanějším tokům na území ČR - nejvíce vody jejím korytem protéká při jarním tání, zpravidla v březnu, naopak nejméně koncem léta - v září. Dnešní podoba koryta vznikla zásahem člověka teprve na počátku 20. století. Došlo k prakticky plné regulaci toku - zkrácení, prohloubení, zpevnění a rozšíření koryta, výstavbě (železo)betonových jezů, což ve svých důsledcích vedlo např. k jednotvárnějšímu vzhledu toku, urychlení odtoku vody z území a vytvoření stálého koryta. V minulosti však měli Střítežané s nezregulovanou Bečvou velké problémy. Často docházelo k výrazným posunům nestabilního koryta toku (místy, v širokých částech údolí, až v rozmezí několika set metrů - řeka tekla i zastavěným územím obce), což mívalo za následek velké hospodářské škody při velkých vodách. V poslední době byl tvar koryta místy výrazněji přemodelován při povodních v červenci 1997, kdy na území naší obce spadlo během 5 dnů 194,7 mm srážek, což je asi čtvrtina místního celoročního srážkového průměru. 

Dalšími toky protékajícími obcí jsou Rakovec, Černý potok (západní hranice katastru obce), Bokšinec, Videčka s přítokem Hurtičák, literatura dále uvádí Hamrový potok (původně strouha) a Posklový potok. Nejvodnatějším, levostranným střítežským přítokem Rožnovské Bečvy, je Marétka. Obcí však protéká jen její zčásti pravidelně vysychající úsek mezi soutokem s Videčkou a ústím do Rožnovské Bečvy. Spolu s Videčkou a Rožnovskou Bečvou je to v obci přírodně nejzachovalejší tok.

Stojaté vody představuje rybníček na horním konci obce, který byl uměle vybudován v polovině minulého století. Rybníček s krásným, upraveným okolím je častým cílem vycházek obyvatel i návštěvníků Stříteže. 

Jednou z neprávem opomíjených, ale typických dominant naší obce je s 1,76 ha plochy a 7 tůněmi mokřad regionálního významu „Přírodní památka Rákosina ve Stříteži n. B.“. Zajímavé je, že na mapě stabilního katastru z 1. poloviny 19. st. je v těchto místech vyznačen panský rybník.

Obec má vlastní vodovod, který vodou zásobují dva obecní zdroje doplňované v případě potřeby vodou z karolinské vodní nádrže Stanovnice, která je zdrojem pitné vody pro většinu obyvatel Valašska.

Střítež má prozatím pouze dešťovou kanalizaci, výstavba splaškové se připravuje. Doufejme, že se podaří získat finance na její vybudování a zlepšit tak naše životní prostředí.

Doporučená a použitá literatura: Příroda Valašska, Příroda Rožnova, Kniha o Stříteži.

Prohlášení o přístupnosti   |   Souhlas s použitím cookies   |   Ochrana osobních údajů   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.